Test per leje drejtimi online dating


04-Jul-2017 12:58

Ja si ndahen patentat sipas aftësisë së drejtuesit dhe llojit të mjetit.Kategoria AM: a)Ciklomotorë me dy rrota, kategoria L1, me shpejtësi maksimale më të madhe se 25 km/h dhe jo më shumë se 45 km/h, fuqia cilindrike e të cilit është më e vogël apo e barabartë me 50 cm³, nëse është me djegie të brendshme, apo fuqia maksimale e vazhdueshme është më e vogël apo e barabartë me 4 k W, për motorët elektrikë; b) mjete me ose pa kosh dhe mjete me tri rrota, kategoria L2, me shpejtësi maksimale më të madhe se 25 km/h dhe jo më shumë se 45 km/h dhe me motor me fuqi cilindrike më të ulët apo të barabartë me 50 cm³, nëse ky është me ndezje të komanduar, apo kur fuqia e tij maksimale neto është më e ulët ose e barabartë me 4 k W, për motorët e tjerë me djegie të brendshme, ose për ata që fuqinë maksimale të vazhdueshme e kanë më të vogël apo të barabartë me 4 k W, për motorët elektrikë; c) mjete me katër rrota të lehta, kategoria L6, masa bosh e të cilëve është më e ulët ose e barabartë me 350 kg, duke përjashtuar masën e baterive për automjetet elektrike me shpejtësi maksimale më të madhe se 25 km/h dhe jo më shumë se 45 km/h, me fuqi cilindrike të motorit më të ulët ose të barabartë me 50 cm³, për motorët me ndezje të komanduar, ose ata të cilët fuqinë maksimale neto e kanë më të ulët apo të barabartë me 4 k W, për motorët e tjerë me djegie të brendshme; ose ata të cilët fuqinë maksimale të vazhdueshme e kanë më të vogël apo të barabartë me 4 k W, për motorët elektrikë; Kategoria A1: a) motomjet me cilindratë jo më shumë 125 cm3 dhe me fuqi jo më shumë se 11 k W dhe me raportin fuqi/peshë jo më shumë se 0,1 k W/kg; b) tricikël me një fuqi jo më të madhe se 15 k W; Kategoria A2: motomjet me fuqi jo më shumë se 35 k W dhe me raportin fuqi/peshë jo më shumë se 0,2 k W/kg, që nuk rrjedh nga një mjet me më shumë se dyfishi i fuqisë së tij; Kategoria A: motomjet me fuqi më shumë se 15 k W; Kategoria B1: motomjet me katër rrota, sipas përcaktimeve të shkronjës “c”, të kategorisë AM, masa pa ngarkesë e të cilit është më e vogël ose e barabartë me 400 kg ose 550 kg për mjetet e destinuara për transport mallrash (kategoria L7), përjashtuar masën e baterive për automjetet elektrike, të cilat fuqinë maksimale neto të motorit e kanë më të ulët ose të barabartë me 15 k W.Deri tani, autorizimi i kursantit është i vlefshëm për dymbëdhjetë muaj nga data e lëshimit dhe brenda këtij afati ka të drejtë të paraqitet në prova deri në tri herë. Kushtet a) Leje drejtimi për kategoritë C1, C, D1 ose D mund t’u jepet vetëm drejtuesve të mjeteve të cilët e kanë një leje drejtimi të kategorisë B; b) Leje drejtimi për kategoritë BE, C1E, CE, D1E dhe DE mund t’u jepet vetëm drejtuesve të mjeteve të cilët kanë përkatësisht leje drejtimi të kategorive B, C1, C, D1 e D. Vlefshmëria e leje drejtimit të mjetit sipas kategorive është, si më poshtë vijon: a) Leje drejtimi e dhënë për kategoritë C1E, CE, D1E ose DE është e vlefshme për kompleksin e mjeteve të kategorisë BE; b) Leje drejtimi e dhënë për kategorinë CE është e vlefshme për kategorinë DE, me kusht që titullari të jetë i pajisur me leje drejtimi të kategorisë D; c) Leje drejtimi e dhënë për kategoritë CE dhe DE është e vlefshme përkatësisht për komplekse mjetesh të kategorive C1E dhe D1E; ç) Leje drejtimi e dhënë për çdo kategori është e vlefshme për mjetet e kategorisë AM; d) Leje drejtimi e dhënë për kategorinë A2 është e vlefshme edhe për kategorinë A1; dh) Leje ndrejtimi e dhënë për kategoritë A, B, C ose D është e vlefshme përkatësisht për kategoritë A1 e A2, B1, C1 ose D1; e) Leje drejtimi e posaçme për drejtimin e mjeteve të kategorive AM, A1, A2, A, B1, B, C1 dhe C, e cila u është dhënë të gjymtuarve apo personave me të meta fizike, është e vlefshme vetëm për drejtimin e mjeteve që kanë karakteristikat e dhëna në leje drejtim dhe në lejeqarkullim; ë) Leje drejtimi e kategorisë B është e vlefshme në territorin kombëtar për të drejtuar mjete rrugore me tri rrota, me fuqi më të madhe se 15 k W, si dhe motomjetet e kategorisë A1, me kusht që mbajtësi i leje drejtimit të jetë të paktën 21 vjeç.

test per leje drejtimi online dating-3

teen interracial dating statistics poll

Aftësimi Provimi kufizohet në 6 muaj Neni 115 i Kodit Rrugor që përshkruan leje drejtimin dhe certifikatat e aftësisë profesionale për drejtimin e motomjeteve dhe automjeteve, me propozimet e qeverisë, ndryshon plotësisht Leje drejtimi sipas modelit të Bashkimit Europian, që pas miratimit të këtij ligji, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, ndahen sipas kategorive dhe aftësive në drejtimin e mjeteve, në një specifikë të re.Këto leje, pas një viti do të njihen në të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Europian.This will insure that you do not meet somebody that wants a marriage. Nonetheless, you can acquire a good sense of the person you are interacting with over these exchanges. If you work with a mature dating web site suited to seniors, be honest regarding your information.… continue reading »


Read more

Infrared instrumentation includes the LBT Near-IR Spectrometer (LUCI), a modular near–infrared (0.9-2.5 μm) imager and spectrograph pair mounted at the left and right front–bent F/15 Gregorian foci and designed for seeing-limited (FOV: 4′ × 4′) imaging, long-slit spectroscopy, and multi-object spectroscopy utilizing cooled slit masks and diffraction limited (FOV: 0'.5 x 0'.5) imaging and long-slit spectroscopy. Keller; Randolf Klein; Alfred Krabbe; Sarah Logsdon; Pamela M. Vernet CUBES is a high-efficiency, medium-resolution (R ≃ 20, 000) spectrograph dedicated to the “ground based UV” (approximately the wavelength range from 300 to 400nm) destined for the Cassegrain focus of one of ESO’s VLT unit telescopes in 2018/19. The project plan is based on input from the ESO user community with the goal of enhancing the scientific performance and efficiency of VISIR by a combination of measures: installation of improved hardware, optimization of instrument operations and software support. Because the wavelength coverage extends out to 2.4 microns, all optical elements are cooled to ~70 K.… continue reading »


Read more

The best approach for managing diarrhea in kittens is to: Chronic diarrhea refers to cases where the condition relapses or is persistent over 3 to 4 weeks. Identifying and Caring for a Sick Kitten Diarrhea in Cats Diarrhea in Kittens and Cats D. Zoran College of Veterinary Medicine, Texas A&M University Marks SL, Willard MD.… continue reading »


Read more

India’s first dating website exclusively for lesbian and bisexual women, Wonderful Things Happen, was created in February 2014, targeting women of Indian origin across the world.… continue reading »


Read more